Regulamin

Solin fotowoltaika

REGULAMIN programu "Poleć Solin"

REGULAMIN

programu rekomendacyjnego pod nazwą “Poleć Solin”
Celem Programu Rekomendacyjnego jest wzrost sprzedaży usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
oferowanych przez SOLIN sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (ul. Tracka 5 , 10-364
Olsztyn, NIP 7393978780, KRS 0001013087), zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem, dzięki
działaniu osób polecających, którym przysługiwać będą premie pieniężne lub wyceniona nagroda rzeczowa
po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając prawa i
obowiązki: Osób Polecających oraz Organizatora.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Organizator – Spółka SOLIN Sp. z o.o. Sp. k. posiadającą wpis w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy, ul. Tracka 5 , 10-364
Olsztyn, NIP 7393978780, KRS 0001013087
b) Program Rekomendacji „Polecaj i zyskaj” – jest to przedsięwzięcie Organizatora polegające na
wypłacie Premii Pieniężnej lub przekazaniu Wycenionej Nagrody Rzeczowej, dla Osoby
Polecającej w wyniku skutecznego polecenia Klienta;
c) Osoba Polecająca – osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła
lat 18 najpóźniej w dniu dokonania skutecznego polecenia Klienta;
d) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, nie związana na jakiejkolwiek podstawie prawnej z
Organizatorem, na dzień dokonania polecenia przez Osobę Polecającą;
e) Polecenie – jest do przedłożenie wyznaczonej osobie z ramienia Organizatora na temat osoby
potencjalnie zainteresowanej wykonaniem usług z zakresu prowadzonej działalności Organizatora
(imię, numer telefonu, miejscowość). Dopuszczalne formy polecenia to: informacja pod
wskazanym przez Organizatora numerem telefonu, lub informacja w formie e-maila na wskazany
przez Organizatora adres poczty elektronicznej. W przypadku obu powyższych form, uprawniona
osoba ze strony Organizatora jest zobowiązana do zarejestrowania takiego zgłoszenia.
f) Premia pieniężna – jest to określona w niniejszym Regulaminie oraz na określonych w nim
zasadach, kwota pieniężna, wypłacona Osobie Polecającej
g) Wyceniona nagroda rzeczowa – jest to określony w niniejszym Regulaminie i na określonych w
nim zasadach, przedmiot (rzecz) o odpowiadającej swoją wartością kwocie Premii Pieniężnej.
3. Organizator odpowiada za czynności związane z realizacją, obsługą, oraz wypłatą premii pieniężnych
lub wydania nagród rzeczowych w ramach programu rekomendacyjnego pod nazwą “Polecaj i zyskuj”,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne a przystąpienie do niego jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
5. Podmiot polecający może polecić Organizatorowi dowolną ilość klientów.

Rozdział II

Zasady programu rekomendacyjnego.
1. Zgłoszenia do Programu Rekomendacyjnego rozpoczynają się od dnia 10.03.2023 i będą realizowane przez
czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator ma uprawnienie do zakończenia okresu przyjmowania
zgłoszeń w każdym momencie; o fakcie zakończenia programu a tym samym przyjmowania zgłoszeń Spółka
poinformuje na stronie internetowej WWW.SOLIN.PL
2. Zgłoszenia odbywają się poprzez przedłożenie stosownej informacji dla Organizatora, w formie określonej w
rozdziale I pkt. 2 ppkt e) . Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest niezwłoczna informacja zwrotna od
Organizatora w postaci wiadomości e-mail, na wskazany poprzez osobę polecającą adres. Informacja
zwrotna powinna zawierać dane: Imię i nazwisko osoby polecającej, dane kontaktowe wskazane przez osobę
polecającą, datę i godzinę rejestracji polecenia oraz dane Klienta.(Imię, numer telefonu, oraz miejscowość)
3. Osobie Polecającej po spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie oraz po
ustaleniu skutecznego polecenia należeć się będzie premia pieniężna lub wyceniona nagroda rzeczowa;
poprzez skuteczne polecenie rozumie się: zgłoszenie Osoby Polecającej na zasadach określonych w pkt. 2
niniejszego rozdziału oraz zapłata całego wynagrodzenia przez poleconego Klienta na rzecz Organizatora,
należnego za wykonanie umowy sprzedaży, montażu instalacji fotowoltaicznej, oraz podpisaniu przez
poleconego klienta protokołu odbioru końcowego instalacji fotowoltaicznej.
4. Stawka premii pieniężnej wynosi 500,00 zł liczona za 1 sztukę zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej, pod warunkiem sprzedaży danej instalacji po cenie aktualnie obowiązującej w cenniku
Organizatora.
5. Premia pieniężna przysługuje Osobie Polecającej, która zgłosi danego Klienta jako pierwsza. O kolejności
zgłoszeń decyduje data i godzina zarejestrowania zgłoszenia Osoby Polecającej przez Organizatora.
6. Premia pieniężna nie przysługuje, jeżeli umowa z klientem została zawarta w ramach innego niż
rekomendacja kanału sprzedaży Organizatora przed datą i godziną zgłoszenia przez Osobę Polecającą.
7. Osoba Polecająca zostanie poinformowana w wybrany przez siebie sposób (e-mail / telefonicznie) przez
Organizatora, o przyznaniu premii pieniężnej lub przyznaniu wycenionej nagrody rzeczowej, bądź o
odmowie przyznania premii pieniężnej/ wycenionej nagrody rzeczowej wraz z przyczynami odmowy, w
terminie 30 dni roboczych od dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
8. Na podstawie informacji o przyznaniu premii pieniężnej lub przyznaniu wycenionej nagrody rzeczowej
Osoba Polecająca, winna podać Organizatorowi informacje niezbędne do jej wypłaty lub przekazania: imię i
nazwisko, adres, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który zostanie przelana Premia Pieniężna.
9. Organizator dokona wypłaty premii pieniężnej na wskazany rachunek bankowy Osoby Polecającej w ciągu 7
dni roboczych od spełnienia warunków określonych w pkt. 3 niniejszego rozdziału, oraz podania informacji o
których mowa w pkt. 8
10. Organizator dokona przekazania wycenionej nagrody rzeczowej w terminie i w sposób ustalony z Osobą
polecającą, po poinformowaniu Osoby Polecającej o jej przyznaniu.
11. Premia pieniężna oraz wyceniona nagroda rzeczowa stanowi dla Osoby Polecającej przychód zgodnie z
Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten winien być wykazany w zeznaniu
rocznym (odpowiednio PIT 36 lub PIT 37 – w pozycji inne źródła) za rok podatkowy, w którym otrzyma
wypłatę. (zgodnie z instrukcją zawartą pod niniejszym Regulaminem.)
12. Organizator zastrzega, iż nie jest zobligowany do wystawienia Osobie Polecającej, który otrzymał premię
pieniężną wypłaconą na rachunek bankowy lub wycenioną nagrodę rzeczową, informacji o dochodzie ( PIT11). Informację
taką stanowi niniejszy regulamin oraz dowód wypłaty premii pieniężnej lub przekazana
informacja od Organizatora dotycząca wartości przekazanej wycenionej nagrody rzeczowej.
Stosowne informacje dotyczące wysokości przychodu z tytułu przyznanej i wypłaconej premii pieniężnej
oraz przyznanej i przekazanej wycenionej nagrody rzeczowej, zostaną przekazane Osobie Polecającej, celem
uwzględnienia w rocznym rozliczeniu podatkowym, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
13. Z programu rekomendacyjnego wyłączeniu są pracownicy, zleceniobiorcy Organizatora, Podmioty
współpracujące jak i zainteresowani niniejszym programem prowadzący działalność gospodarczą. Dla
wykluczonych z niniejszego programu Organizator przewidział inny sposób współpracy.

Rozdział III

Dane osobowe.
1. Każdorazowe zgłoszenie się Osoby Polecającej do programu określonego w niniejszym Regulaminie,
jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień, zwłaszcza tych dotyczących przekazywania i
dysponowania przez Organizatora jego danymi osobowymi.
2. Administratorem danych osobowych Osób polecających oraz klientów jest Organizator.
3. Dane osobowe osób polecających oraz klientów przetwarzane będą przez administratora danych
osobowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie
danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia programu rekomendacyjnego.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie dane przekazane przez Uczestników
w zgłoszeniach w trybie przyjętym u Organizatora.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,
modyfikowania oraz usuwania na każdym etapie programu.
6. Dane osobowe uzyskane w trakcie programu określonego w niniejszym Regulaminie, będą
przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny, wymagany obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.
1. Prawa i obowiązki Organizatora i osób polecających są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz wbezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia osoby polecającej w wypadku wykazania naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nie wyłącza to
praw osoby polecającej nabytych zgodnie z Regulaminem, w szczególności prawa do premii pieniężnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, iż
zmiana ta nie naruszy praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Organizator powiadomi o zmianie
Regulaminu poprzez przesłanie nowego Regulaminu oraz poinformuje o jego dostępności na stronie
internetowej www.solin.pl/regulamin.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizacji programu rekomendacyjnego
wynikającego z niniejszego Regulaminu lub powstałe w związku z nim, których nie uda się rozwiązać
polubownie, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora.
6. Regulamin nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
Szanowni Państwo sporządzając zeznanie roczne wypłaconą wartość premii lub wartość przekazanej nagrody
należy zamieścić w Państwa zeznaniu rocznym odpowiednio PIT37 lub PIT 36 w dziale D. 1. Dochody i straty
podatnika poz.5 Inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4

SOLIN sp. z o.o. Ul. Tracka 5, 10-361 Olsztyn

    Zależy Ci na czasie?
    Zadzwoń do nas. +48 572 143 881