OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SOLIN SP. Z O.O.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez SOLIN Sp. z o.o.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z SOLIN Sp. z o.o., chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
 3. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z SOLIN Sp. z o.o. przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży

I. Zawarcie umowy.

 1. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie SOLIN Sp. z o.o., z chwilą przyjęcia przez SOLIN Sp. z o.o. pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. W ofertach, zawarte jest postanowienie o zastosowaniu do umowy Ogólnych Warunków Sprzedaży SOLIN Sp. z o.o. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży SOLIN Sp. z o.o.
 2. Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu oferty SOLIN Sp. z o.o.
 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszym ustępie wymagają dla swej ważności pisemnej zgody stron.
 4. Oferta, o której mowa w pkt.1 jest wiążąca dla Kupującego w części dotyczącej warunków technicznych towaru i nie może być zmieniana ani uzupełniana w trakcie prowadzonych przez strony negocjacji. Zmiana, uzupełnienie lub jakiekolwiek inne ustalenia zgłoszone przez jedną ze stron po dacie przyjęcia zamówienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcyjnych, które wynikają z postępu technicznego.
 6. Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania produktów/ dowód dostawy/list przewozowy/ faktura.
 7. Zamówienie dla swojej ważności wymaga złożenia podpisu przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

II. Cena i warunki płatności.

 1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta.
 2. Ceny obowiązują loco magazyn Sprzedającego. Do ceny doliczona jest cena opakowania. Strony mogą ustalić cenę loco magazyn odbiorcy, uwzględniającą koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia na czas przewozu.
 3. Jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę 1.000,00 PLN (netto) koszt przesyłki standardowej pokrywa Sprzedawca.
 4. Zapłata za dostarczony towar następuje wg aktualnie obowiązującego cennika z uwzględnieniem indywidualnych rabatów Kupującego (zgodnie z ofertą - jeśli była wystawiona) po doliczeniu należnego podatku VAT.
  Rozliczenie następuje:

  1. w złotych polskich wg kursu średniego EURO z Tabeli A Narodowego Banku Polskiego lub
  2. w walucie EUR, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu stron umowy
 5. Faktura dostarczana jest Kupującemu wraz z dostawą towaru lub w inne miejsce wskazane w zamówieniu. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. Reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej i/lub wg paragrafu VII niniejszych OWS.
 6. Należność z tytułu zawarcia umowy staje się natychmiast wymagalna, jeżeli Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne.
 7. Podstawową formą zapłaty jest przelew na konto Sprzedającego lub uiszczenie gotówki w kasie Sprzedającego. Zapłata gotówką w kasie Sprzedającego dopuszczalna jest o tyle, o ile nie narusza obowiązujących przepisów w zakresie dokonywania między podmiotami gospodarczymi rozliczeń bezgotówkowych.
 8. Inne formy płatności wymagają uzgodnienia pomiędzy stronami. W rozliczeniach pomiędzy stronami decyduje data uznania konta Sprzedającego.
 9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
 10. Jeżeli opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary powtarzają się, Sprzedającemu niezależnie od prawa żądania odsetek za opóźnienie przysługuje prawo:
  1. postawienia wszystkich należności za dostarczone towary w stan natychmiastowej wymagalności,
  2. realizowania zaległych dostaw tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty w ustalonej przez Sprzedawcę wysokości
  3. żądania od Kupującego naprawienia szkody na podstawie art.471 k.c.

III. Stosowanie kar umownych.

 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania do 100% wartości zamówienia będącego przedmiotem sporu.
 2. Jeśli powstaną opóźnienia po stronie SOLIN i z tego tytułu Kupujący poniesie szkody, to jest on uprawniony do żądania ryczałtowego odszkodowania tytułem opóźnienia. Wynosi ono 0,5% za każdy ukończony tydzień opóźnienia łącznie, jednakże nie więcej niż 5% ceny za część dostawy lub świadczenia, która z powodu opóźnienia uniemożliwiła rozpoczęcie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zastrzeżenie własności.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu uiszczenia należności przez Kupującego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek wydać Sprzedającemu dostarczony, a stanowiący jego własność towar, w takim stanie w jakim się on znajduje. Sprzedającemu przysługuje prawo żądania od Kupującego stosownego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towaru.

V. Termin dostawy.

 1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wskazanym na ofercie. Termin dostawy ulega jednak przedłużeniu w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego. Za czas niezawinionego przez Sprzedającego przedłużenia terminu dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Jeżeli Sprzedający przygotował towar do wysyłki, a Kupujący zgłosi nowe żądania związane z dostarczonym towarem, termin dostawy towaru ulega zmianie. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwłoki w
  dostawie towaru.

VI. Przejęcie ryzyka.

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu towaru lub jego części przez Sprzedającego. Wydanie towaru jest również dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce
  przeznaczenia Sprzedający powierzył towar przewoźnikowi.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wybór towaru zaproponowany na ofercie a dokonany przez Zamawiającego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczną akceptacją dokonania powyższego wyboru. Sytuacja nie dotyczy przypadków projektowania aplikacji i objętych innym zamówieniem.
 3. Sprzedający nie odpowiada za błędny dobór towaru przez Kupującego i/lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący.

VII. Odpowiedzialność za wady towaru.

 1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym niezwłocznie po jego dostarczeniu, jednak nie dłużej niż do 3 dni od daty dostawy. Wyklucza się możliwość przyjęcia reklamacji po tym terminie. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, względnie odchyłek, polegających na błędach konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgłoszonych na piśmie przez Kupującego w wyżej wymienionym terminie.
 2. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie z tytułu udzielonej przez Sprzedającego gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem lub określona odrębną umową. Wady ukryte (jeśli ujawnią się w ciągu okresu gwarancyjnego) należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Zgłoszenie winno zawierać dokładny opis usterki (zdjęcia, czas wystąpienia, miejsce powstania usterki, warunki eksploatacji., itp.)
 3. Jeśli wada w dostarczonym towarze została zgłoszona we właściwym czasie, Sprzedający po analizie zasadności reklamacji (warunków transportu, konserwacji w czasie magazynowania, montażu, eksploatacji, itp.) ocenia, czy usunie wadę towaru, czy wymieni towar na wolny od wad.
 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura sprzedaży oraz inne dokumenty związane z dostawą.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do wad, które wystąpią w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas ten skraca się odpowiednio, jeżeli przedmiot dostawy eksploatowany jest dziennie dłużej, niż przewidują to ustalenia doboru technicznego.
 6. Sprzedający i Kupujący wyłączają na podstawie art. 558 § 1 k.c., odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za dostarczony przez niego towar. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i tylko do wysokości jej wartości. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu jej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli:
  1. jej wykonanie stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Sprzedającego
  2. Sprzedający nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej wykonania,
  3. Sprzedający nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa .
 2. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego,
 3. Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie miałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Sprzedającego.